06 Nieuwjaarsreceptie OKN 2014.jpg

Algemene ledenvergadering • 13 april 2015

In het voorjaar publiceert het bestuur van de Ondernemerskring Nieuwegein traditioneel de jaarcijfers over het voorgaande jaar. Eveneens wordt verslag gedaan van het gevoerde beleid het afgelopen jaar.


Programma
In het voorjaar publiceert het bestuur van de Ondernemerskring Nieuwegein traditioneel de jaarcijfers over het voorgaande jaar, vergezeld van het verzoek aan de leden het bestuur te dechargeren.

Wij nodigen u van harte uit voor deze ledenbijeenkomst op 13 april 2015 in Fort Jutphaas (Rietveld Wines) te Nieuwegein. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee voor u klaar. Na afloop van de ALV bent u van harte welkom op de netwerkborrel.

Agenda

1. Welkom door de voorzitter.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 april 2014.
3. Verslag van het bestuur over het jaar 2014.
4. Financiën
a. Jaarrekening 2014.
b. Verslag van de kascommissie.
c. Verzoek aan de ALV om de jaarrekening over 2014 goed te keuren.
d. Verzoek aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2014.
e. Verkiezing kascommissie.
f. Goedkeuring om het positieve resultaat over 2014 toe te voegen aan de algemene reserves.
g. Begroting 2015.
h. Goedkeuring ALV om het begrote tekort zoals blijkt uit de begroting 2015 ten laste te brengen van de algemene reserves van de vereniging.
5. Bestuursverkiezingen
Ingrid Kemp treedt conform het rooster van aftreden af; Ingrid is herkiesbaar voor de functie van bestuurslid (secretaris). Jasper Hamers, vertegenwoordiger in de OKN van Hakort & Partners, is ook voor deze functie beschikbaar.
Henry Hekman heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. De volgende OKN-leden hebben zich beschikbaar gesteld voor de bestuursvacature die door het vertrek van Henry is ontstaan. Dit zijn:
· Jasper Hamers, vertegenwoordiger in de OKN van Hakort & Partners; en
· Edwin Meuwsen, vertegenwoordiger in de OKN van Topklimaat.
Tijdens de ALV zal door stemming (stembriefjes) worden besloten wie tot bestuursleden worden gekozen. De statuten bieden de mogelijkheid om bij schriftelijke volmacht een stem uit te brengen (zie artikel 14 lid 2 voor de voorwaarden).
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag

netwerkclub okn

De Ondernemerskring komt in de regel maandelijks bijeen. In de bijeenkomsten worden specifieke thema's behandeld.Wilt u ontdekken wat de OKN voor u kan betekenen?

Meld u vrijblijvend aan voor een bijeenkomst.